Overige diensten

Uiteen kan u ook bijstaan bij de volgende familierechtelijke onderwerpen:

ADOPTIE
De adoptie van een kind uit het buitenland moet soms nog bij de rechtbank door een advocaat worden verzocht, namelijk wanneer sprake is van een zogenaamde "zwakke adoptie." Een ander geval is een adoptie door een stiefouder of een pleegouder. In dit geval moet er ook een verzoek door een advocaat bij de rechter worden ingediend.
CO-OUDERSCHAP
Co-ouderschap betekent dat de ouders na een scheiding samen voor de kinderen zorgen. Dit hoeft niet per se 50/50 te zijn. Hebt u problemen met het co-ouderschap, dan kan het co-ouderschap worden gewijzigd, indien dit in het belang van de kinderen is. Een advocaat of een mediator kan u hierbij helpen.
ERKENNING
Kinderen die uit een huwelijk of een geregistreerd partnerschap worden geboren hebben automatisch twee juridische ouders. Als een kind wordt geboren uit ouders die niet getrouwd zijn, dan moet de vader het kind nog erkennen om als juridisch vader te worden aangemerkt. Als de moeder het hiermee eens is, kunnen de ouders dit samen bij de gemeente doen. Als de moeder hieraan niet wil meewerken, kan een advocaat helpen. Een advocaat kan voor de vader een verzoek tot vervangende toestemming voor erkenning indienen bij de rechtbank. In sommige gevallen kan een rechter bepalen dat er een vaderschapstest moet worden gedaan. Het vaderschap kan ook nog door de rechter worden vastgesteld nadat de vader is overleden. Dit komt regelmatig voor doordat de niet-erkende kinderen een belang bij deze erkenning hebben. Zij worden namelijk hierdoor erfgenaam en kunnen dan meedelen in de erfenis. Vanaf 1 januari 2023 gelden er nieuwe regels als het kind na deze datum wordt erkend.  Erken je als ongehuwde of niet-geregistreerde partner een kind? Dan krijg je vanaf deze datum automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder. Er zijn uitzonderingen. Wordt het kind na 1 januari 2023 geboren, maar is hij/zij voor deze datum erkend? Dan gaat de nieuwe regeling niet op.
INTERNATIONALE VERHUISKWESTIES EN KINDERONTVOERING
Als een kind door één van de ouders zonder toestemming van de andere gezaghebbende ouder wordt meegenomen naar een ander land dan is sprake van internationale kinderontvoering. Als de ene ouder van de andere gezaghebbende ouder geen toestemming krijgt om te verhuizen naar het buitenland heet dit een internationale verhuiskwestie.
HUWELIJKSE VOORWAARDEN
Voordat u gaat trouwen is het verstandig om stil te staan bij de financiële en juridische gevolgen van het huwelijk en om afspraken vast te leggen in huwelijkse voorwaarden. Huwelijkse voorwaarden worden altijd opgesteld door de notaris. Een mediator kan u helpen met premarital mediation. Dit is een vorm van mediation die erop is gericht om wat meer stil te staan bij de gevolgen van een huwelijk. En dan niet zozeer de financiële aspecten, maar meer de feitelijke en emotionele aspecten, zoals het krijgen van kinderen. Gaat er dan iemand minder werken en zo ja wie? Wat doen we als we het zwaar hebben in de periode met jonge kinderen en onze relatie niet goed gaat? Willen we alvast wat afspraken maken voor het geval de relatie misgaat? Bij premarital mediation worden er gesprekken gevoerd die net wat dieper gaan dan een gemiddeld gesprek over huwelijkse voorwaarden bij de notaris.
KINDERALIMENTATIE
Kinderalimentatie is bedoeld om de kosten van opvoeding en verzorging van de kinderen  te betalen. Het kan zijn dat u financieel niet meer in staat bent om de afgesproken kinderalimentatie te betalen, bijvoorbeeld omdat u een nieuw kind hebt gekregen of omdat het met uw onderneming al een tijd niet goed gaat. Het kan ook zijn dat uw partner weigert om kinderalimentatie te betalen. Een advocaat kan u hierbij helpen, bijvoorbeeld als er een procedure bij de rechter gevoerd moet worden. Een mediator kan met u en uw ex-partner proberen om dit onderling te regelen.
MEEROUDERSCHAP/DONORSCHAP/ROZE OUDERSCHAP
Uiteen kan u ook bijstaan in de juridische begeleiding van alle vormen van juridisch ouderschap, zoals adoptie, donorschap, roze ouderschap en lesbisch ouderschap. Wij kunnen onder meer (wens)ouders, lesbische moeders en donoren bijstaan in de weg naar het juridisch ouderschap.
WONING/HUIS
Als u samen een woning hebt gekocht en u gaat uit elkaar, moeten er ook afspraken over de woning worden gemaakt. Wie neemt deze woning over? Of wordt de woning verkocht? Het komt voor dat de partner die in de woning blijft wonen, de woning niet op zijn of haar naam kan zetten. Of dat een ex-partner niet meewerkt met de verkoop van de woning. Hierdoor blijft de andere partner mede-eigenaar van de woning en ook aansprakelijk voor bijvoorbeeld de kosten. Als een onderling overleg hierover niet lukt, kan een advocaat aan de rechter vragen om te bepalen dat de woning alsnog wordt verkocht.
NAAMSWIJZIGING
Een voornaam wijzigen is mogelijk als u een "voldoende zwaarwichtig belang" heeft bij een wijziging van de voornaam. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een fout is gemaakt bij de geboorteaangifte, als er emotionele bezwaren zijn dat u deze voornaam draagt, als u van geslacht bent gewijzigd, als de voornaam ingewikkeld is of telkens vragen oproept, etc. Een advocaat kan voor u een verzoek tot voornaamswijziging indienen bij de rechtbank. Een achternaam wijzigen kunt u zelf doen via Dienst Justis. Een advocaat is hiervoor niet nodig. Wel kunnen wij u hierbij helpen.
OMGANGSREGELING OF ZORGREGELING
Een omgangsregeling wordt tegenwoordig meestal een zorgregeling genoemd. Een zorgregeling kan worden vastgesteld door de rechter. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor de zorgregeling moet worden gewijzigd. Deze worden gewijzigd door de rechter op verzoek van een advocaat, maar u kunt dit ook onderling regelen. U kunt met behulp van een advocaat of advocaat-mediator onderling met uw ex-partner afspraken over de zorgregeling maken, die dan door de rechtbank worden vastgelegd in een uitspraak.
ONDERTOEZICHTSTELLING
Een ondertoezichtstelling is een kinderbeschermingsmaatregel. Bij de ondertoezichtstelling krijgt een kind een gezinsvoogd voor de periode van maximaal 1 jaar. Een gezinsvoogd is iemand die adviezen geeft over de opvoeding en hierover met de ouders afspraken maakt. De ouders zijn verplicht mee te werken aan de adviezen en afspraken van de gezinsvoogd. Een ondertoezichtstelling wordt door de rechter opgelegd.
OUDERLIJK GEZAG
Kinderen die uit een huwelijk of een geregistreerd partnerschap worden geboren hebben twee gezaghebbende ouders. Voor kinderen die voor 1 januari 2023 zijn geboren - en waarbij de ouders niet getrouwd zijn of waren - moet het ouderlijk gezag van de vader nog apart worden geregeld. Als de moeder het hiermee eens is, kunnen de ouders dit samen online op de website van de Rechtspraak doen. Als de moeder het hier niet mee eens is, kan een advocaat helpen. Een advocaat kan voor de vader een verzoek indienen bij de rechtbank. Vanaf 1 januari 2023 gelden er nieuwe regels als het kind na deze datum wordt erkend.  Erken je als ongehuwde of niet-geregistreerde partner een kind? Dan krijg je vanaf deze datum automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder. Er zijn uitzonderingen. Wordt het kind na 1 januari 2023 geboren, maar is hij/zij voor deze datum erkend? Dan gaat de nieuwe regeling niet op. Belangrijke beslissingen over de kinderen, zoals de schoolkeuze en beslissingen op medisch gebied vallen onder het ouderlijk gezag. Deze beslissingen komen eigenlijk maar weinig voor in het leven van een kind, maar ze zijn wel belangrijk. Soms zitten de ouders niet op 1 lijn met het nemen van beslissingen over hun kinderen over het ouderlijk gezag. Denk aan een schoolkeuze of een behandeling bij bijvoorbeeld een kinderpsycholoog. Als de ouders er niet onderling uitkomen, kan een advocaat namens een ouder aan de rechter vragen om hierover een knoop door te hakken. Vanzelfsprekend kan een mediator hierin ook bemiddelen. Heel soms kan het in het belang van een kind zijn dat het kind maar één gezaghebbende ouder heeft. Bijvoorbeeld als de andere ouder in het buitenland woont of indien een ouder niet in staat is – om welke reden dan ook - om belangrijke beslissingen over een kind te nemen. Als maar een ouder het gezag heeft en de andere ouder wil dit ook, dan kunt u dit als ouders samen online regelen bij het Gezagsregister dat is te vinden op de website van de Rechtspraak. Als er gezamenlijk gezag is en een ouder wil dit wijzigen naar eenhoofdig gezag, dan moet een advocaat hiervoor een verzoek indienen bij de rechter.
PARENTING COORDINATION / BINDEND ADVIES
Parenting coordination is een nieuwe vorm van conflicten oplossen na de scheiding. Een parenting coordinator is bevoegd om over de wat kleinere geschillen tussen de gescheiden ouders een bindend advies te geven. De parenting coordinator is een familierechtmediator. Zij zal eerst met de ouders proberen om door bemiddeling een oplossing voor de problemen te vinden. Lukt dit niet? Dan mag de parenting coordinator een bindend advies geven. De ouders hebben voorafgaand afgesproken om dit bindende advies op te volgen en moeten zich dan ook hieraan houden. Een bindend advies kan wel altijd nog aan een rechter worden voorgelegd.
PARTNERALIMENTATIE
Na een echtscheiding kan één van de partners achterblijven met te weinig inkomen om van te leven. Dan kan er behoefte zijn aan partneralimentatie. Het berekenen van alimentatie is maatwerk en van vele factoren afhankelijk. Partneralimentatie kan een onderwerp zijn dat bij de echtscheiding speelt. Ook kan er na de echtscheiding een probleem over partneralimentatie ontstaan. Bijvoorbeeld als u blijvend minder inkomen hebt en u de alimentatie niet meer kunt betalen. Of als u vermoedt dat uw ex-partner samenwoont en dat hierover geen openheid wordt gegeven. Problemen hierover kunt u onderling met behulp van een advocaat-mediator regelen. Als het niet onderling geregeld kan worden, dan moet de rechter een knoop doorhakken.
SECOND OPINION
Wilt u weten of de alimentatie die u betaalt of ontvangt nog steeds aan de normen voldoet? Of twijfelt u of u wel of niet in hoger beroep zult gaan van een uitspraak? Of wilt u over een ander onderwerp de mening van een andere advocaat horen? Dan kunt u aan een advocaat van Uiteen een second opinion vragen.
UITHUISPLAATSING
Soms zijn de zorgen over het kind zo ernstig dat het beter is als het kind even ergens anders woont. Het kind woont dan voor een bepaalde periode in een tehuis of in een ander gezin (pleeggezin). De ouders mogen contact houden met het kind, behalve als de gezinsvoogd vindt dat het beter is om even geen contact te hebben. Een uithuisplaatsing duurt maximaal 1 jaar. Het doel ervan is altijd om ervoor te zorgen dat het kind weer naar huis kan. Na een jaar kan de rechter de uithuisplaatsing verlengen als hij dit nodig vindt.
VERHUIZINGEN
Als beide ouders het gezamenlijk gezag hebben, is toestemming van de andere gezaghebbende ouder nodig om te verhuizen. Als deze toestemming wordt geweigerd, kan de advocaat vervangende toestemming bij de rechter vragen. Nog beter is natuurlijk als u hierover zelf afspraken kunt maken, buiten de rechter om. Hierbij kan een advocaat of een advocaat-mediator helpen. Zelfs bij de meest lastige gevallen.
VOOGDIJ
De juiste term hiervoor is (meestal) ouderlijk gezag. Kijk voor meer informatie onder het kopje "ouderlijk gezag".

Zelf regelen?

Vraag het ‘Uiteen familierechtpakket’ aan. Met verdiepende informatie en tips over wat u zelf alvast kunt regelen.

Vraag het pakket aan

Meer weten?

Wilt u meer weten over uw specifieke situatie?

Maak een afspraak

Contact?

Uiteen is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 uur - 17 uur. Buiten kantooruren? Plan een telefonische afspraak

bel 010 4527403

Scheiden en ...

familierecht

Financiën

Hoeveel geld heb ik straks? Wat doen we met ons bedrijf? Hoeveel krijg ik? Hoeveel moet ik betalen? Wat is fair? Kom ik na de scheiding rond?

bekijk alles

familierecht

Kinderen

Hoe vaak zijn de kinderen na de scheiding bij mij? En bij mijn ex? Hoe lopen de kinderen zo min mogelijk schade op?

bekijk alles

familierecht

Internationaal

Ik woon in het buitenland; kan ik in Nederland scheiden? Kan ik mijn kinderen mee terugnemen naar Nederland? Mag ik met mijn kinderen verhuizen naar het buitenland?

bekijk alles

familierecht

Onderneming

Loopt mijn onderneming gevaar? Kan ik mijn onderneming buiten de scheiding houden? Wat zijn mijn plichten? Waarop heb ik recht?

bekijk alles

familierecht

Alimentatie

Moet ik partneralimentatie betalen? Hoe verdelen we de kosten van de kinderen? Hoe kan ik de alimentatie wijzigen? Waar heb ik recht op?

bekijk alles