FAQ

Heb je vragen? Misschien staat het antwoord wel hieronder. Zo niet, neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Wat doet een mentor?

Een mentor is bevoegd en gehouden beslissingen te nemen over de persoonlijke aangelegenheden van iemand die vanwege geestelijke of lichamelijke beperkingen niet in staat is om deze beslissingen zelfstandig te nemen. Het mentorschap richt zich op zaken die te maken hebben met de zorg, het welzijn en de persoonlijke belangen van de betrokkene.

Wat doet een bewindvoerder?

Een bewindvoerder is iemand (of een bedrijf) die door de rechtbank wordt aangesteld om het vermogen en de financiële zaken van een persoon te beheren wanneer die persoon zelf niet in staat is om dit te doen. Dit kan het gevolg zijn van verschillende omstandigheden, zoals geestelijke of lichamelijke beperkingen, dementie, verslaving, of andere situaties waarin iemand tijdelijk of permanent niet in staat is om zijn/haar financiële belangen zelf te behartigen.

Het doel van een bewindvoerder is zorgen dat het vermogen  op een verantwoorde en zorgvuldige wijze wordt beheerd. Een bewindvoerder is verplicht om te handelen in het belang van de betrokkene.

Wat doet een curator?

Een curator neemt beslissingen over zowel de financiële als de persoonlijke aangelegenheden van een persoon te beheren en te vertegenwoordigen wanneer die persoon vanwege ernstige geestelijke of lichamelijke beperkingen niet in staat is om dit zelfstandig te doen. Het curatorschap omvat een bredere reikwijdte van verantwoordelijkheden dan bewindvoering en mentorschap, omdat het zowel financiële als persoonlijke zaken omvat.

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een juridisch document waarin iemand zijn of haar wensen en voorkeuren vastlegt met betrekking tot medische behandelingen, verzorging en financiële zaken voor het geval hij of zij op een bepaald moment niet meer in staat is om zelfstandig beslissingen te nemen. In tegenstelling tot een gewoon testament, dat pas na overlijden van kracht wordt, heeft een levenstestament betrekking op situaties waarin iemand nog leeft maar niet langer in staat is om zijn of haar eigen belangen te behartigen.

In een levenstestament kan iemand verschillende zaken regelen. Zo ook wie bij leven beslissingen namens de betrokkene mag nemen.

Waarom is de rechtbank betrokken bij mijn verzoek tot onderbewindstelling?

Een onderbewindgestelde levert een deel van zijn of haar financiële vrijheden in. Het inperken van deze vrijheid is een ingrijpende maatregel. De rechtbank toetst daarom of deze maatregel passend is. De rechtbank heeft als richtlijn om binnen drie of vier maande te reageren op het verzoek.

Wat kost mentorschap?

De tarieven voor mentorschap zijn vastgelegd in de Regeling Beloning Curatele, Bewindvoering en Mentorschap, vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Bij een minimum inkomen vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten voor mentorschap middels bijzondere bijstand.

Zelf regelen?

Vraag het pakket aan

Meer weten?

Wilt u meer weten over uw specifieke situatie?

Maak een afspraak

Contact?

Uiteen is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 uur - 17 uur. Buiten kantooruren? Plan een telefonische afspraak

bel 010 4527403