• Home
  • Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN UITEEN ADVOCATEN & MEDIATORS FAMILIERECHT EN ERFRECHT

Artikel 1 – Algemene voorwaarden
De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere gewijzigde, aanvullende of vervolgopdracht en alle overige werkzaamheden, die aan Uiteen worden gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

Artikel 2 – Samenwerkingsverband
a) Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht is een handelsnaam van een samenwerkingsverband tussen twee verschillende rechtspersonen en vennootschappen die voor eigen rekening en risico hun advocatenpraktijk uitoefenen. Op de dienstverlening van de bij Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht aangesloten advocatenkantoren zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

b) Het samenwerkingsverband bestaat uit:
– maatschap Uiteen Advocaten, gevestigd te Rotterdam, die als zodanig is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 67011993. De vennoten van deze maatschap oefenen voor gemeenschappelijke rekening en risico de advocaten- en mediationpraktijk uit. Op verzoek wordt een lijst van de vennoten toegezonden.
– eenmanszaak Wampie van Arkel, voorheen h.o.d.n. Van Arkel Familierecht advocatuur en mediation, gevestigd te Rotterdam, die als zodanig is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 53353900.

Artikel 3 – De opdracht
a) Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door het desbetreffende lid van het samenwerkingsverband Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht, hiervoor genoemd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. In de opdrachtbevestiging staat vermeld welk lid van het samenwerkingsverband Uiteen Advocaten & Mediators Familie- en Erfrecht uw opdracht aanvaard heeft.

b) De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Onverminderd het overigens in de wet bepaalde kunnen zowel de opdrachtgever als ieder der leden van het samenwerkingsverband Uiteen de opdracht te allen tijde door opzegging doen eindigen, mits dat gebeurt met inachtneming van een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn.

c) De aan Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht verleende opdracht schept voor Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

d) De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht of een der leden van het samenwerkingsverband uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, kunnen derden geen rechten ontlenen aan de inhoud van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of de uitvoering daarvan.

e) De opdrachtgever dient alle voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden van belang zijnde gegevens en informatie aan Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht te verstrekken. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan. De opdrachtgever zal Uiteen Advocaten & Mediators Familie- en Erfrecht steeds onverwijld informeren over alle feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, daaronder mede inbegrepen een wijziging van adres- en contactgegevens. Indien de in dit lid bedoelde gegevens niet of niet tijdig aan Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht zijn verstrekt, heeft Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

f) Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht is niet verplicht een aanwijzing van de opdrachtgever op te volgen indien dit naar haar oordeel in strijd zou zijn met een goede behandeling van de zaak en/of met de door binnen Uiteen werkzame personen geldende gedragsregels, wetten en verordeningen.

g) Uiteen Advocaten & mediators Familierecht en Erfrecht is bevoegd de verleende opdracht te beëindigen indien naar haar oordeel sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie met de opdrachtgever, zonder gehouden te zijn tot In geval van opzegging van de opdracht door Uiteen zal zij de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht nemen en er voor zorgen dat daardoor geen onherstelbare schade voor de opdrachtgever ontstaat.

h) Na beëindiging van de opdrachtovereenkomst wordt het dossier gearchiveerd gedurende minstens 5 jaar. De opdrachtgever kan in die periode verzoeken om het dossier of stukken uit het dossier aan hem ter beschikking te stellen. Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht kan daarvoor een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Artikel 4 – Derden
a) Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht en ieder der afzonderlijke leden van het samenwerkingsverband is/zijn gerechtigd bij de uitvoering van werkzaamheden derden, die al dan niet direct of indirect aan Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht zijn verbonden, in te schakelen. Dit zal wel op voorhand worden afgestemd met de opdrachtgever.

b) Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht, noch de leden van het samenwerkingsverband, is/zijn aansprakelijk voor de fouten of tekortkomingen van deze

c) Uiteen en de afzonderlijke leden van het samenwerkingsverband is/zijn bevoegd om, mede namens de opdrachtgever, een aansprakelijkheidsbeperking van de ingeschakelde derden te aanvaarden.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
a) De persoonlijke aansprakelijkheid van bij Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht en/of bij een van de leden van het samenwerkingsverband werkzame advocaten en andere medewerkers is uitgesloten voor eventuele schade die zou zijn veroorzaakt door een ander lid of werknemers van het betreffende lid. Uitsluitend een individueel lid van het samenwerkingsverband kan in voorkomend geval aansprakelijk worden gehouden.

b) Alle aanspraken jegens een individueel lid van het samenwerkingsverband vervallen indien deze niet binnen drie maanden nadat de opdrachtgever redelijkerwijs met de betreffende aanspraak bekend kon zijn, schriftelijk en gemotiveerd bij het individuele lid zijn ingediend.

c) De aansprakelijkheid van het individuele lid van het samenwerkingsverband is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat het individuele lid van het samenwerkingsverband in verband met die verzekering draagt.

d) Indien er, om welke reden ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt is de aansprakelijkheid van het individuele lid van het samenwerkingsverband beperkt tot het factuur – bedrag dat betrekking heeft op het betreffende onderdeel van de opdracht, met een maximum van € 10.000,–.

e) De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden jegens Uiteen en de leden van het samenwerkingsverband geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht en alle leden van het samenwerkingsverband voor alle aanspraken van derden.

f) Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het kantoor kenbaar hoorde te zijn.

g) Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor de opdrachtgever voorvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van verzuim van opdrachtgever om tot tijdige betaling van de declaraties van Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht over te gaan.

h) Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

i) Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

j) Het bepaalde in dit artikel kan tevens worden ingeroepen door of ten behoeve van de in artikel 2 genoemde rechtspersonen, andere personen voor wie Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht aansprakelijk zou kunnen zijn alsmede door de Stichting Beheer Derdengelden Uiteen Advocaten. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht strekken ook ten gunste van de werknemers van (de leden van) Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht.

k) Vorderingen van opdrachtgever tot vergoeding van schade vervallen na verloop van één jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de eventuele aansprakelijkheid van de betrokken opdrachtnemer voor die schade.

Artikel 6 – Honorarium en betaling
a) Naast het overeengekomen uurtarief is de opdrachtgever de BTW verschuldigd. Voorts komen voor rekening van de opdrachtgever de kosten van ingeschakelde derden, reiskosten, griffierechten, kosten van experts.

b) Betaling van de facturen van Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht en de leden van het samenwerkingsverband, dient plaats te vinden binnen de op de factuur aangegeven datum en dient zonder een beroep op opschorting of verrekening te worden Indien betaling uitblijft, worden er administratiekosten gerekend voor het sturen van betalingsherinneringen. De voorschotnota zal worden verrekend met de einddeclaratie. Bij niet tijdige betaling zullen de werkzaamheden in het betreffende dossier worden opgeschort. Indien facturen niet tijdig of niet geheel worden voldaan, komt over het verschuldigde bedrag, maandelijks, 0,66 % rente voor rekening van de opdrachtgever(s). De rente bedraagt derhalve gestaffeld 8% per jaar. Eventuele
(buiten)gerechtelijke kosten welke verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag- komen voor rekening van de opdrachtgever(s). De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever(s) zijn indien deze in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

c) Overeengekomen tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomsten, voor de duur van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en kunnen jaarlijks worden aangepast.

d) Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht en de leden van het samenwerkingsverband is/ zijn gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen, welk voorschot in beginsel zal worden verrekend met de laatste declaratie.

e) Uiteen Advocaten en mediators Familierecht en Erfrecht en de leden van het samenwerkingsverband is/ zijn gerechtigd in voorkomende gevallen volledig op voorschotbasis te werken. Indien de gewerkte uren van een maand meer bedragen dan het aantal uren dat gelijk staat aan het betaalde voorschot kan worden overgegaan tot een extra tussentijdse declaratieronde en/of het in rekening brengen van een extra voorschot.

Artikel 7 – Derdengelden
a) Derdengelden die Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht ten behoeve van een opdrachtgever onder zich heeft, worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Uiteen Advocaten met rekeningnummer NL65 ABNA 0580 6644 22.

b) Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening wordt over de derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed. Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht en de Stichting Beheer Derdengelden Uiteen Advocaten zijn niet aansprakelijk indien de bank zijn verplichtingen uit de rekeningcourantovereenkomst met Uiteen of de Stichting Beheer Derdengelden Uiteen Advocaten niet nakomt. Indien de bank aan Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht of de Stichting Beheer Derdengelden Uiteen Advocaten negatieve rente over de gestorte gelden van de cliënt of een derde in rekening brengt, komt deze negatieve rente ten laste van de opdrachtgever respectievelijk de derde en wordt de negatieve rente in mindering gebracht op het gestorte bedrag.

c) De opdrachtgever verleent Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht en de Stichting Beheer Derdengelden Uiteen Advocaten, uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming om eventuele voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden (op de door voornoemde stichting aangehouden derdenrekening) te verrekenen met of aan te wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Uiteen verschuldigd is.

Artikel 8 – Persoonsgegevens
Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht verzamelt en verwerkt informatie betreffende haar opdrachtgever en functionarissen, leden, relaties of vertegenwoordigers van opdrachtgever (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van de relatie met opdrachtgever en de uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens worden door Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor bovengenoemde doeleinden. Opdrachtgever stemt er voorts mee in dat Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht persoonlijke gegevens bekend maakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde doeleinden. Opdrachtgever kan zelf op elk gewenst tijdstip middels een schriftelijk verzoek aan de directie van Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht aangeven dat de gegevens van opdrachtgever uit de bestanden van Uiteen dienen te worden verwijderd. Op de rechtsverhouding tussen partijen is verder de Privacyverklaring van Uiteen, Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht te vinden op de website van Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht, van toepassing. Klachten over de verwerking van (persoons)gegevens door Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en geschillen
a) Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht hanteert een interne klachtenprocedure, die op de website terug te vinden is. Leidt de interne klachtenprocedure niet tot een oplossing, dan kan het geschil, in het geval van vertegenwoordiging door een advocaat, worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Tevens kan gekozen worden voor de klachtenprocedure van NOvA (Nederlandse Orde van Advocaten) door het indienen van een klacht bij de Deken van het arrondissement Rotterdam. In geval van mediation kan tevens gekozen worden voor een klachtenprocedure bij de vFAS (Vereniging van Familierechtadvocaten Scheidingsmediators) door het indienen van een klacht bij de Raad van Tucht van de Stichting Tuchtrecht Scheidingsbemiddeling. In geval van een overlegscheiding kan tevens gekozen worden voor de klachtenprocedure bij de VvCP (Vereniging van Collaborative Professionals).

b) Op de dienstverlening van Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht en de leden van het samenwerkingsverband is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

c) In geval van een gerechtelijke procedure bij de rechter, worden alle eventuele geschillen tussen partijen voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar het opdrachtnemende lid van het samenwerkingsverband gevestigd is.

Artikel 10 – Wijzigingen voorwaarden
Uiteen Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht en de leden van het samenwerkingsverband behouden zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van deze voorwaarden wordt gepubliceerd op de website www.uiteenfamilierecht.nl.