• Home
  • Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Uiteen Advocaten &
Mediators Familie- en erfrecht

Artikel 1 Algemeen
1.1 Uiteen Advocaten & Mediators Familie- en Erfrecht, hierna: “Uiteen” is een naar
Nederlands recht opgerichte maatschap die als zodanig is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nr. 67011993. Uiteen is gevestigd te Rotterdam.

1.2 De vennoten van de maatschap oefenen voor gemeenschappelijke rekening en risico
de advocaten- en mediatorspraktijk uit. Op verzoek wordt een lijst van de vennoten
toegezonden.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening en/of
werkzaamheden verricht door of namens Uiteen. Voorts zijn deze algemene
voorwaarden van toepassing op alle dienstverlening en/of werkzaamheden verricht
door of namens de vennoten van Uiteen alsmede op al degenen die voor Uiteen, al
dan niet uit hoofde van een dienstbetrekking, werkzaam zijn.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende
opdrachten en vervolgopdrachten.

2.3 Uiteen is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen dan wel aan
te vullen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht van kracht te zijn als de
opdrachtgever niet binnen één maand nadat de gewijzigde voorwaarden aan hem
kenbaar zijn gemaakt, tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt. De
meest actuele versie is te vinden op www.uiteenfamilierecht.nl.

Artikel 3 Opdracht
3.1 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2
BW, en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Uiteen.

3.2 Uiteen bepaalt door welke vennoot of personeelslid van Uiteen de verleende
opdrachten worden uitgevoerd. Gedurende de uitvoering van de opdracht kan
(tevens) een andere advocaat van Uiteen een gedeelte van de werkzaamheden of de
behandeling van de zaak overnemen, indien daar naar het oordeel van Uiteen
aanleiding toe is. De opdrachtgever verklaart daartegen geen bezwaar te hebben. De
opdrachtgever wordt bij een overname van de zaak door een andere advocaat vooraf
schriftelijk in kennis gesteld.

3.3 In voorkomende gevallen heeft Uiteen het recht om werkzaamheden te laten
verrichten door derden.

3.4 De aan Uiteen verleende opdracht schept voor Uiteen een inspanningsverplichting en
geen resultaatsverplichting.

3.5 Uiteen zal bij de uitvoering van aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van
alle werkzaamheden en bij de selectie van de door haar in te schakelen andere
personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Uiteen is niet
aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van deze derden, behoudens
opzet of grove schuld van Uiteen.

3.6 De uitvoering van (een) aan Uiteen verstrekte opdracht(en) geschiedt uitsluitend ten
behoeve van de opdrachtgever. Tenzij Uiteen daarmee vooraf schriftelijk heeft
ingestemd, worden door Uiteen aan de opdrachtgever gegeven adviezen niet aan
derden verstrekt of ter inzage gegeven. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor
de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

3.7 De opdrachtgever dient alle voor de uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden van belang zijnde gegevens en informatie aan Uiteen te verstrekken.
De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan. De
opdrachtgever zal Uiteen steeds onverwijld informeren over alle feiten en
omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden,
daaronder mede inbegrepen een wijziging van adres- en contactgegevens. Indien de
in dit lid bedoelde gegevens niet of niet tijdig aan Uiteen zijn verstrekt, heeft Uiteen
het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever
in rekening te brengen.

3.8 Uiteen is niet verplicht een aanwijzing van de opdrachtgever op te volgen indien dit
naar haar oordeel in strijd zou zijn met een goede behandeling van de zaak en/of met
de door binnen Uiteen werkzame personen geldende gedragsregels, wetten en
verordeningen.

3.9 Uiteen is bevoegd de verleende opdracht te beëindigen indien naar haar oordeel
sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie met de opdrachtgever, zonder
gehouden te zijn tot schadevergoeding. In geval van opzegging van de opdracht door
Uiteen zal zij de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht nemen en er voor zorgen dat
daardoor geen onherstelbare schade voor de opdrachtgever ontstaat.

3.10 Na beëindiging van de opdrachtovereenkomst wordt het dossier gearchiveerd
gedurende minstens 5 jaar. De opdrachtgever kan in die periode verzoeken om het
dossier of stukken uit het dossier aan hem ter beschikking te stellen. Uiteen kan
daarvoor een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Artikel 4 Declaraties en voorschotten
4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend
aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door Uiteen
vastgestelde uurtarieven en wordt er geen opslag voor algemene kantoorkosten in
rekening gebracht. Uiteen is gerechtigd eenzijdig de door haar gehanteerde
uurtarieven te wijzigen per een toekomstige datum. Alle te declareren bedragen
worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, tenzij de
opdrachtgever daarvan aantoonbaar is vrijgesteld.

4.2 Bijzondere onkosten (zoals nota’s deurwaarders, deskundigen, andere derden,
griffierechten, reiskosten e.d.) worden separaat in rekening gebracht.

4.3 Declaraties kunnen maandelijks, of naar gelang de voortgang van de werkzaamheden
in rekening gebracht.

4.4 Uiteen is steeds gerechtigd om aan de opdrachtgever een (verrekenbaar) voorschot te
vragen op het in rekening te brengen honorarium en de eventueel te maken kosten.
Bij gebreke van betaling daarvan is Uiteen, na voorafgaande aankondiging, bevoegd
haar werkzaamheden op te schorten of te staken. Het voorschot wordt, tenzij anders
overeengekomen, verrekend met de eindfactuur.

4.5 De betalingstermijn van declaraties van Uiteen bedraagt 14 dagen na factuurdatum.
Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur staat vermeld. De
opdrachtgever doet afstand van elk recht om een beroep te doen op opschorting of
verrekening. Indien een declaratie niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan, is
de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd.

4.6 Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke
incassokosten verschuldigd die ten minste 15% van het declaratiebedrag bedragen
met een minimum van € 100,-. In geval van een gerechtelijke procedure is de
opdrachtgever alle daadwerkelijk gemaakte kosten voor rechtsbijstand verschuldigd
en uitdrukkelijk niet alleen de geliquideerde proceskosten.

4.7 Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betalingen van hetgeen door hem
verschuldigd is, heeft Uiteen naast de mogelijkheid van voornoemde
invorderingsmaatregelen, het recht haar werkzaamheden ten behoeve van de
opdrachtgever op te schorten. Uiteen is slechts dan bevoegd van dit
opschortingsrecht gebruik te maken nadat de opdrachtgever daarvan van tevoren op
de hoogte is gesteld en hem een korte termijn is gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichting te voldoen. Uiteen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
eventuele schade die opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van de
opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

4.8 Reclamaties over een declaratie, zowel met betrekking tot de hoogte daarvan als
anderzins, dienen op straffe van verval binnen 14 dagen an factuurdatum schriftelijk
te worden ingediend bij Uiteen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 Iedere aansprakelijkheid van Uiteen en/of de in artikel 1.2 genoemde
(rechts)personen is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Uiteen wordt uitbetaald, vermeerderd met
het eigen risico dat volgens de voorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.

5.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering
mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium dat in de
betreffende zaak gedurende 12 kalendermaanden voorafgaand aan de gebeurtenis
waarop de aansprakelijkheid berust, is gedeclareerd met een maximum van
€ 15.000,-.

5.3 Uiteen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat is
uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens,
tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het kantoor kenbaar hoorde te zijn.

5.4 Uiteen is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor de
opdrachtgever voorvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van
verzuim van opdrachtgever om tot tijdige betaling van de declaraties van Uiteen over
te gaan.

5.5 Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten
ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Uiteen tegen vorderingen van derden die
stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door Uiteen ten
behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

5.6 Uiteen is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door haar
ingeschakelde derden.

5.7 Het bepaalde in dit artikel kan tevens worden ingeroepen door of ten behoeve van de
in artikel 1.2 genoemde rechtspersonen, andere personen voor wie Uiteen
aansprakelijk zou kunnen zijn alsmede door de Stichting Beheer Derdengelden
Rafaela en Uiteen. Beperkingen van aansprakelijkhheid ten gunste van Uiteen
strekken ook ten gunste van de werknemers van Uiteen.

5.8 Vorderingen van opdrachtgever tot vergoeding van schade vervallen na verloop van
één jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de
eventuele aansprakelijkheid van de betrokken opdrachtnemer voor die schade.

Artikel 6 Derdengelden
6.1 Derdengelden die Uiteen ten behoeve van een opdrachtgever onder zich heeft,
worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden
Rafaela en Uiteen met rekeningnummer NL 65 ABNA 0580 6644 22.

6.2 Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening wordt
over de derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.

6.3 Uiteen en de Stichting Beheer Derdengelden Rafaela en Uiteen zijn niet
aansprakelijk indien de bank zijn verplichtingen uit de rekeningcourantovereenkomst met Uiteen of de Stichting Beheer Derdengelden Rafaela en
Uiteen niet nakomt. Indien de bank aan Uiteen of de Stichting Beheer Derdengelden
Rafaela en Uiteen negatieve rente over de gestorte gelden van de cliënt of een derde
in rekening brengt, komt deze negatieve rente ten laste van de opdrachtgever
respectievelijk de derde en wordt de negatieve rente in mindering gebracht op het
gestorte bedrag.

6.4 De opdrachtgever verleent Uiteen en de Stichting Beheer Derdengelden Rafaela en
Uiteen, uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming om eventuele
voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden (op de door voornoemde stichting
aangehouden derdenrekening) te verrekenen met of aan te wenden ter betaling van
hetgeen de opdrachtgever aan Uiteen verschuldigd is.

Artikel 7 Kantoorklachtenregeling
7.1 Op iedere overeenkomst van opdracht tussen Uiteen en de opdrachtgever is de
kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze regeling is te vinden op de website
www.uiteenfamilierecht.nl en wordt op verzoek aan de opdrachtgever toegezonden.

Artikel 8 Toepasselijk recht en forumkeuze
8.1 De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt
beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen worden exclusief beslecht door de
bevoegde rechter in Rotterdam, onverminderd de bevoegdheid van organen van de
Nederlandse orde van Advocaten.

8.2 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. In
geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden
zal de Nederlandse tekst bindend zijn.