Privacybeleid

PRIVACY DISCLAIMER

Uiteen, gevestigd aan Jericholaan 65B 3061 HB Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ellis Maurits is de Functionaris Gegevensbescherming van Uiteen. Zij is te bereiken via info@uiteenfamilierecht.nl.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Uiteen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedata, BSN, telefoonnummer en e-mailadres.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@uiteenfamilierecht.nl dan verwijderen wij deze informatie.

DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Uiteen verwerkt uw persoonsgegevens om onze dienstverlening als advocaat of mediator uit te kunnen voeren.

GEEN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Uiteen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uiteen) tussen zit. Uiteen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Als u ons contactformulier invult, stuurt het programma WordPress een e-mail met uw vraag en ingevulde persoonsgegevens naar mulder@uiteenfamilierecht.nl. Deze e-mail wordt doorgestuurd naar de advocaat die contact met u opneemt. Mochten wij daadwerkelijk een zaak van u behandelen, dan verwerken wij de gegevens in het programma Legalsense, waar wij een verwerkingsovereenkomst mee hebben gesloten. Verder hebben wij verwerkingsovereenkomsten afgesloten met Pricon, onze telefoondienst.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Uiteen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien een vraag via het contactformulier via onze website leidt tot een zaak bij Uiteen, bewaren wij deze e-mail in uw dossier. Indien het niet tot een zaak leidt, bewaren wij uw e-mail maximaal 6 maanden in onze e-mailbox waarna de e-mail wordt verwijderd. Indien wij daadwerkelijk een zaak voor u behandelen en een dossier hebben aangemaakt, zal het dossier gedurende de wettelijke termijn van 5 jaar worden bewaard. Hierna zal het dossier worden vernietigd. Het digitale archiefdossier bewaren wij niet meer online maar uitsluitend op een externe harde schijf.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Uiteen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEEN COOKIES

Uiteen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uiteen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@uiteenfamilierecht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Uiteen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Uiteen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@uiteenfamilierecht.nl