Wat als een bewindvoerder tekortschiet in het behartigen van de juridische en financiële belangen?

De kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft op 12 oktober 2023 (ECLI:NL:RBMNE:2023:5380) ambtshalve een bewindvoerder veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de rechthebbende. Dit omdat de bewindvoerder tekort was geschoten bij het afwikkelen van een nalatenschap.

Wat was de situatie?
Na het overlijden van vader trouwt moeder (langstlevende echtgenoot) met een andere man zonder het maken van huwelijkse voorwaarden. Hierdoor worden de niet-rentedragende geldvorderingen van de drie kinderen op moeder opeisbaar. Een jaar later (in 2016) wordt het vermogen van moeder onder bewind geplaatst met benoeming van een bewindvoerder. Daarna starten de kinderen een procedure tegen moeder om hun erfdeel van vader op te eisen.

Handelen van bewindvoerder
Na meerdere comparities komt vast te staan dat de aandelen van de kinderen in totaal € 76.459,50 bedragen. Er wordt afgesproken dat dit zal worden betaald uit het depot bij de notaris (bestaande uit de verkoopopbrengst van de woning). Verder spreekt de bewindvoerder met (de advocaat van) de kinderen af dat de kinderen aanspraak kunnen maken op de wettelijke rente over de kindsdelen, vanaf de overlijdensdatum van vader (2008). Omdat de bewindvoerder vervolgens niet aan de notaris de opdracht tot betaling geeft, wordt de bewindvoerder in kort geding gedagvaard. De bewindvoerder laat verstek gaan en stelt geen rechtsmiddel in tegen het verstekvonnis. In het vonnis is de bewindvoerder veroordeeld om de notaris een instructie te geven om € 101.084,38 alsmede de wettelijke rente vanaf 23 december 2019 tot aan de dag van de betaling over te maken naar de kinderen en tot het betalen van de proceskosten.

Schade
In totaal betaalt de bewindvoerder uit het vermogen van moeder aan de kinderen uit € 104.760,84, zijnde de hoofdsom van de kindsdelen (€ 76.459,50), de wettelijke rente berekend vanaf overlijdensdatum van vader én de proceskosten.

Fouten van bewindvoerder
Het behoort tot de taken van een bewindvoerder om de juridische en financiële belangen van de rechthebbende te behartigen. De bewindvoerder heeft dat volgens de rechter in deze zaak nagelaten en heeft ten onrechte:

– ingestemd met het berekenen van wettelijke rente over de kindsdelen vanaf de overlijdensdatum van vader in 2008;

– zich niet gesteld in de kort gedingprocedure die door de kinderen was gestart;

– niet de kantonrechter geïnformeerd over het aangaan van een regeling met de kinderen van moeder en ook niet over het aanhangig zijn van de kort gedingprocedure;

– niet de kantonrechter om toestemming gevraagd voor de opdracht aan de notaris die strekt tot het uitbetalen van € 104.760,84 aan (de advocaat van) de kinderen van moeder;

– de te betalen proceskosten, die waren toegewezen omdat de bewindvoerder niet was verschenen in de procedure, voldaan uit het vermogen van moeder.

Veroordeling betaling schadevergoeding
De bewindvoerder wordt ambtshalve veroordeeld tot betaling aan moeder van € 22.697,02. De kantonrechter geeft bovendien aan de nieuwe bewindvoerder de opdracht om toe te zien op betaling, en om zo nodig incassomaatregelen te treffen indien niet op korte termijn gevolg wordt gegeven aan een betalingsverzoek.

Contact
Heb je vragen over het bewind, neem dan contact met ons op via info@uiteenfamilierecht.nl of bel naar 010 452 74 03. We staan voor je klaar en helpen je graag.

Deze blog is geschreven door Martine Stut. Zij bespreekt op LinkedIn regelmatig uitspraken op het gebied van erfrecht, bewind, mentorschap en curatele. Je kunt haar volgen op LinkedIn.