Meer familierecht en erfrecht

logo familierecht

MEER FAMILIERECHT

Uiteen - Advocaten en Mediators Familierecht en Erfrecht kan u ook bijstaan inzake de volgende familierechtelijke onderwerpen.

Internationale kinderontvoering en internationale verhuiskwesties.
Als een kind door één van de ouders zonder toestemming van de andere gezaghebbende ouder wordt overgebracht naar een ander land is sprake van internationale kinderontvoering. Als de ene ouder van de andere gezaghebbende ouder geen toestemming krijgt om te verhuizen naar het buitenland is sprake van een internationale verhuiskwestie.


Zorgregeling/omgang/co-ouderschap
Soms gaat de omgang tussen het kind en de ouder waarbij het kind niet woont moeizaam. Uiteen zal voor u proberen om goede en bestendige afspraken te maken om het contact tussen de kinderen en beide ouders goed te laten verlopen. Mediation kan misschien uitkomst bieden. Als het toch tot een procedure bij de rechtbank komt, dan kan een advocaat van Uiteen u bijstaan.


Kinder- en partneralimentatie
Na een echtscheiding kan één van de partners achterblijven met te weinig inkomen om van te leven en kan er behoefte zijn aan partneralimentatie. Kinderalimentatie is bedoeld om de kosten van opvoeding en verzorging van de kinderen van te betalen. Het berekenen van alimentatie is maatwerk en van vele factoren afhankelijk. Uiteen kan u hierin bijstaan.


Ouderlijk gezag/voogdij
Belangrijke beslissingen over de kinderen, zoals de schoolkeuze, beslissingen op medisch gebied, vallen onder het ouderlijk gezag. Deze beslissingen komen relatief weinig voor in het leven van een kind, maar zijn wel belangrijk. Soms kan het in het belang van een kind zijn dat het kind maar één gezaghebbende ouder heeft. Bijvoorbeeld indien de andere ouder in het buitenland woont of indien een ouder niet in staat is –om welke reden dan ook- om belangrijke beslissingen over een kind te nemen.


Afstamming
Als u uw kind wil erkennen maar de moeder of uw kind geen toestemming geeft voor deze erkenning, kan de rechter vervangende toestemming geven. Een ander voorbeeld van een afstammingszaak is dat u als moeder wil dat het vaderschap over uw kind wordt vastgesteld, zodat de vader ook mee gaat betalen in de kosten van uw kind. Een advocaat van Uiteen kan u in dit soort kwesties bijstaan.


Huwelijkse voorwaarden
Voordat u gaat trouwen is het verstandig om stil te staan bij de financiele en juridische gevolgen. Premarital mediation is er op gericht om van te voren stil te staan bij de gevolgen van uw keuze voor een huwelijk, het krijgen van kinderen of samenwonen, om zo een scheiding te voorkomen. Lees hier de blog over premarital mediation. Zie hier de checklist huwelijkse voorwaarden voor de gegevens die nodig zijn voor premarital mediation.


Second opinion
Wilt u weten of de alimentatie die u betaalt of ontvangt nog steeds aan de normen voldoet? Of twijfelt u of u wel of niet in hoger beroep zult gaan van een uitspraak in een familierechtelijke zaak? Dan kunt u aan een advocaat van Uiteen een second opinion vragen.


Overig
Hebt u een probleem over een naamswijziging? Of een adoptie? Of staat uw familierechtelijke probleem hierboven niet bij? Neem dan contact op met een advocaat-mediator van Uiteen om te kijken of zij u desalniettemin kan bijstaan of u kan doorverwijzen naar een deskundige advocaat of advocaat-mediator binnen het netwerk van Uiteen.

 

MEER ERFRECHT

Erfrecht
Is uw familielid overleden en twijfelt u of u de nalatenschap moet aanvaarden of verwerpen? Bent u kort voor het overlijden van uw ouder onterft? Weigert uw broer of zus om inzage te geven in de administratie? Dan kan een advocaat van Uiteen u bijstaan.

Uiteen – Kantoor voor Familie- en erfrecht te Rotterdam kan u ook bijstaan inzake de volgende erfrechtelijke onderwerpen.

Verdeling nalatenschap
Als de nalatenschap is afgewikkeld of is vereffend, kan de nalatenschap worden verdeeld onder de erfgenamen. Als erfgenaam hebt u in beginsel altijd het recht om verdeling te vragen. Alle erfgenamen moeten hieraan meewerken. De ervaring leert dat dit een moeizaam proces kan zijn. Als er geen overeenstemming kan worden bereikt over de verdeling, dan kunt u de rechter vragen om de verdeling vast te stellen. De rechter bepaalt dan hoe er verdeeld wordt. De advocaten van Uiteen hebben een brede ervaring in de behandeling van verdelingen.

Executeur
In het testament kan de overledene een executeur aanwijzen die na zijn overlijden de afwikkeling van de nalatenschap op zich neemt. Het komt regelmatig voor dat er onenigheid is over de verplichtingen en bevoegdheden van de executeur. Dit kan over uiteenlopende zaken gaan. Welke informatie moet de executeur verschaffen aan erfgenamen, legitimarissen en/of legatarissen? Beheert de executeur de nalatenschap wel naar behoren? Op welke beloning heeft de executeur recht? Kan de executeur worden ontslagen als er ontevredenheid bestaat en zo ja, hoe en op welke gronden? De advocaten van Uiteen adviseren en procederen hier regelmatig over en informeren u graag over uw rechten en mogelijkheden.

Legitieme portie
Bent u onterfd of hebt u te maken met een onterfd kind, dan kunt u te maken krijgen met een aanspraak op een legitieme portie (ook wel wettelijk kindsdeel genoemd).
Een legitimaris is iemand die recht heeft op een legitieme portie. Deze persoon kan, ongeacht wat er in het testament staat, aanspraak maken op een legitieme portie. De wet bepaalt wie legitimaris is en in welke gevallen en wanneer de legitieme portie kan worden opgeëist. Het is niet altijd gunstig om een beroep te doen op de legitieme portie. Het is van belang dat u zich hierover goed laat adviseren.

Een onterfde legitimaris is geen erfgenaam maar een schuldeiser van de nalatenschap. De legitimaris kan uitsluitend geld vorderen en geen goederen. Niet alleen in geval van onterving kunt u te maken krijgen met een aanspraak maken op de legitieme portie. Ook een erfgenaam die minder erft dan de legitieme portie, door bijvoorbeeld schenkingen van de overledene tijdens zijn leven, kan hierop aanspraak maken.

De grootte van de legitieme portie wordt op een bijzondere wijze berekend. Dit komt omdat bijvoorbeeld ook rekening kan worden gehouden met schenkingen die door de overledene tijdens zijn leven zijn gedaan. Ook wordt niet met alle schulden van de nalatenschap rekening gehouden. Om de vordering te berekenen heeft de legitimaris recht op informatie van de executeur en de erfgenamen.

Wordt u geconfronteerd met een legitimaris of bent u zelf legitimaris? In beide gevallen kunnen we u adviseren en bijstaan.

Legaat
Een legaat geeft het recht om een bepaald goed uit de nalatenschap te vorderen. Dit kan zijn een sieraad, gereedschap, maar ook een huis of een geldbedrag. De overledene kan er op die manier voor zorgen dat een bepaald goed bij een bepaald persoon terecht komt; bijvoorbeeld het gereedschap bij de zoon en de sieraden bij de dochter. Degene van wie is bepaald dat hij een vorderingsrecht heeft op een bepaald goed wordt legataris genoemd. Ook een erfgenaam kan een legataris zijn. Regelmatig krijgen we in onze praktijk te maken met legaten. Wat zijn de rechten en plichten als bijvoorbeeld het legaat een geldbedrag is maar het geld moet komen uit een woning die nog niet is verkocht? Wat te doen in de situatie dat een sieraad wordt gelegateerd en dat sieraad niet te vinden blijkt te zijn? En hoe om te gaan met een gelegateerd huis met een hypotheekschuld of een vruchtgebruik legaat? Wordt u geconfronteerd met een legataris of bent u zelf legataris? In beide gevallen kunnen we u adviseren en bijstaan.

Schuldeiser en erfrecht
Ook als schuldeiser kunt u met het erfrecht in aanraking komen. Bijvoorbeeld omdat uw schuldenaar (debiteur) is overleden of omdat uw schuldenaar recht heeft op een erfenis en daarmee zijn schuld aan u kan betalen. Als uw schuldenaar is overleden, hoeft dat niet te betekenen dat u uw vordering niet meer kunt innen. Door het overlijden van uw debiteur wordt uw vordering een schuld van de nalatenschap en bent u een schuldeiser van de nalatenschap geworden. Wij kunnen u helpen bij het achterhalen bij wie u kunt aankloppen en bij het innen van uw vordering. De wet biedt u diverse juridische mogelijkheden. Wij adviseren en procederen hier regelmatig over en informeren u graag over uw rechten en mogelijkheden.

Recht op informatie
Veel ruzies gaan over het krijgen of geven van informatie. Met informatie wordt dan met name de boekhouding van de overledene of de nalatenschap bedoeld. Tot de administratie behoren financiële gegevens zoals de bankafschriften, belastingaangiftes- en aanslagen, verzekeringspolissen etcetera. Welke gegevens mag u inzien of moet u verstrekken? Over welke periode bestaan de rechten en plichten; (alleen) over de periode na het overlijden of (ook) de periode voor het overlijden? Kunt u als nabestaande rekening en verantwoording vragen en zo ja, van wie en over welke periode? En wat als er wordt geweigerd om informatie te verstrekken? Wat uw rechten en plichten zijn en hoe ver deze strekken hangt af van de rechtspositie ten opzichte van de erfenis; erfgenaam, executeur, legataris, onterfd (klein)kind, legitimaris, vereffenaar, bewindvoerder en/of vruchtgebruiker. Iedere positie kent weer andere rechten en plichten. Wij adviseren en procederen hier regelmatig over en informeren u graag over uw rechten en mogelijkheden.

Mediation
Ook mediation is in erfrechtzaken mogelijk. Hierbij zal worden geprobeerd om met alle erfgenamen tot een oplossing omtrent de afwikkeling van een nalatenschap te komen. Zie meer hierover onder nalatenschapsmediation.

Second opinion
De advocaten van Uiteen brengen ook regelmatig een second opinion uit op grond van de geschillenregeling van rechtsbijstandsverzekering in erfrechtzaken. Dit kan aan de orde zijn als u als verzekerde meent dat uw zaak een redelijke kans van slagen heeft en vindt dat de verzekeraar de kosten van de procedure en/of advocaat moet betalen, maar de verzekeraar daar anders over denkt en zich op het standpunt stelt dat er geen dekking is.

Overig
Staat uw erfrechtelijke probleem hierboven niet bij? Niet alle mogelijke erfrechtzaken staan op deze website beschreven. Dat betekent niet dat wij deze zaken niet in behandeling nemen. Neemt u gerust contact op met een advocaat-mediator van Uiteen om te kijken of zij u kan bijstaan of u kan doorverwijzen naar een deskundige advocaat of advocaat-mediator binnen het netwerk van Uiteen.

Handige websites
Hier vindt u een lijst handige links naar verschillende websites met informatie over erfrecht, verzameld door Uiteen – Kantoor voor Familie – en Erfrecht in Rotterdam.

Centraal Testamentenregister
Het Centraal Testamentenregister (CTR) is een database waarin de (kandidaat-)notarissen registreren wie een testament heeft opgemaakt, wanneer hij dat heeft gedaan en bij welke notaris. Het CTR geeft antwoord op de vraag of een overledene een testament heeft en bij welke notaris zich dat bevindt. Het biedt geen inzage in de inhoud van het testament.
https://www.notaris.nl/centraal-testamentenregister

Opvolgersarchief van notarissen
Het opvolgersarchief van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie). Als een notaris stopt met zijn praktijk, worden alle aktes overgedragen aan een opvolger. Wilt u weten wie de opvolger is van een betreffende notaris, dan kunt u dit vinden in dit archief.
https://www.notaris.nl/het-opvolgersarchief

Zoekservice voor polissen
Het Verbond van Verzekeraars heeft een zoekservice voor polissen in het leven geroepen. Hier kun je een aanvraag doen voor een onderzoek indienen. Deze zoekservice is nuttig als het polisblad van de overledene niet meer te vinden is of je vindt een hele oude. Als je zeker wilt weten of de overledene was verzekerd, kun je een aanvraag voor een onderzoek indienen. Het Verbond gaat dan bij de aangesloten verzekeraars na of de persoon in kwestie verzekerd was. Hiervoor geldt wel een aantal spelregels. Deze website geeft duidelijkheid over wie en hoe een aanvraag kan worden gedaan.
https://www.vanatotzekerheid.nl/verloren-levensverzekeringspolis/polissen-van-overledenen/

Digitaal loket slapende tegoeden
Sinds 2014 kunnen erfgenamen bij het digitale loket Slapende tegoeden terecht als zij denken dat er nog tegoeden op naam van de overledene staan waar zij mogelijk recht op hebben. Dat kunnen bijvoorbeeld betaal-, spaar- en/of effectenrekeningen zijn. Als erfgenamen weten waar de overledene rekeningen aanhield, dan kunnen ze direct contact opnemen met de betreffende bank. Een aanvraag via het centraal loket is dan niet nodig.
https://www.slapendetegoeden.nl/

Checklist bij overlijden van partner of ouder
Via deze website van de Rijksoverheid wordt aan de hand van een vragenlijst van maximaal 11 vragen een persoonlijke checklist gemaakt. Uit deze checklist blijkt wat u moet regelen als uw partner of ouder overlijdt.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erven/vraag-en-antwoord/checklist-bij-overlijden

Voogd aanwijzen via gezagsregister
Als u een voogd wilt aanwijzen voor uw minderjarig kind, heeft u 2 mogelijkheden. U kunt een voogd aanwijzen in het gezagsregister bij de rechtbank door het maken van een aantekening. U kunt hiervoor het webformulier voor aantekening gezag na overlijden invullen op de website Rechtspraak.nl. Het aanwijzen van een voogd in het register is gratis. Een andere manier is een voogd benoemen in uw testament. Een voogd krijgt het gezag over minderjarige kinderen na het overlijden van de ouder(s).
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Voogdij/Paginas/Aanwijzen-voogd-(formulier).aspx

Procedure erfenis aanvaarden of verwerpen
Bent u erfgenaam van een nalatenschap? U kunt de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Als u de nalatenschap zuiver aanvaardt, of 'daden van aanvaarding' pleegt, dan erft u ook alle schulden. Wilt u dat niet, dan bent u verplicht een verklaring af te leggen.

 

CONTACT

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Vul onderstaand formulier in en
ik neem zo snel mogelijk contact met u op. Uiteraard kunt u ook zelf direct
contact opnemen met de onderstaande contactgegevens. Wilt u onze
nieuwsbrief ontvangen? Meldt u dan hier aan