Je bent ondernemer en je hebt een vordering. Je debiteur komt te overlijden. Wat nu?

Je klant waar je nog geld van krijgt komt te overlijden. Kan je nog wat doen om je vordering betaald te krijgen?

Als een debiteur komt te overlijden, hoeft dat niet te betekenen dat je jouw vordering in rook ziet opgaan. Door het overlijden krijg je namelijk een vordering op de nalatenschap van de overleden debiteur. Maar bij wie moet je als schuldeiser dan aankloppen?

Je bent hiermee een schuldeiser van de nalatenschap. Voor deze schuldeisers is het van belang te weten wie de erfgenamen zijn en hoe de erfgenamen de nalatenschap aanvaard hebben. Dit blijkt vaak uit de verklaring van erfrecht. Je kan die proberen op te vragen bij een erfgenaam, bijvoorbeeld de echtgeno(o)t(e) van de overledene of zijn of haar kinderen.

Een erfgenaam kan een nalatenschap op twee manieren aanvaarden: zuiver of beneficiair. In dat laatste geval hoeft de betreffende erfgenaam niet uit privé bij te passen als de nalatenschap ontoereikend is of blijkt om alle schulden te voldoen. Bij zuivere aanvaarding heeft een schuldeiser meer verhaalsmogelijkheden dan bij beneficiaire aanvaarding.

Ook is het van belang te weten wie de nalatenschap afwikkelt. Als er geen testament is, dan zijn dat in principe de erfgenamen. Maar het hoeven niet per se de erfgenamen te zijn. Dit kan een executeur zijn, een vereffenaar of iemand die door de erfgenamen gemachtigd is (bijvoorbeeld één van de erfgenamen of een notaris). Deze persoon heeft onder andere de taak om de schulden te inventariseren en te voldoen. Vaak is deze taakomschrijving in het testament opgenomen.

Ook is het mogelijk -als je echt een behoorlijke vordering hebt- om de rechter te verzoeken een vereffenaar te benoemen. De vereffenaar zorgt ervoor dat de schulden van de nalatenschap worden geïnventariseerd en betaald. De schuldeiser kan zijn schuld dan aanmelden bij de vereffenaar. Wanneer de schuld wordt geaccepteerd, krijgt de schuldeiser een vordering op de nalatenschap. De schuldeiser krijgt zijn vordering betaald uit het erfdeel van de schuldenaar.

Vragen? Neem contact op met mij via stut@uiteenfamilierecht.nl

Martine Stut

Uiteen