De 5 stappen voor een nalatenschap met schulden

Uw ouder is overleden. U hebt het advies van uw omgeving gevolgd en de nalatenschap beneficiair aanvaard, omdat er alleen maar schulden zijn en u uw kinderen hiermee niet wil belasten. Nu bent u met de taak belast om de nalatenschap af te wikkelen (te vereffenen). Welke stappen dient u te nemen?

1. Vraag een verklaring van erfrecht op. Dit kan een notaris voor u doen. Met deze verklaring kunt u bankrekeningen opzeggen, etc.

2. Na de verklaring van erfrecht moet er een inventarisatie (een boedelbeschrijving) gemaakt worden van alle activa (bezittingen) en passiva (schulden) van de nalatenschap per de datum van het overlijden. Dit kunt u zelf (onderhands) doen of bij de notaris. Als er schulden zijn, dan dienen de schuldeisers op de hoogte worden gesteld van het overlijden van de erflater en dat zij aan u moeten melden wat ze te vorderen hebben.

3. U dient de boedelbeschrijving ter griffie van de rechtbank, sector kanton neerleggen. Dit heeft als doel dat eventuele overige erfgenamen en de belanghebbende schuldeisers de beschrijving kunnen inzien. Hiervan kunt u in sommige gevallen worden ontheven. Indien de schulden van de nalatenschap de baten overtreffen, dan dient u dit aan de kantonrechter mede te delen. Het is mogelijk dat de nalatenschap dusdanig weinig goederen omvat, dat het doorlopen van de wettelijke vereffeningsprocedure als zinloos dient te worden beschouwd. Iedere erfgenaam kan in dat geval de kantonrechter verzoeken hetzij de kosteloze vereffening van de nalatenschap, hetzij de opheffing van de vereffening te bevelen. Als grond hiervoor zal moeten worden aangedragen dat de geringe waarde der baten van een nalatenschap daartoe aanleiding geeft.

4. Tot slot zullen -indien mogelijk- de schulden van de nalatenschap moeten worden betaald en zal er aangifte moeten worden gedaan van erfbelasting. Hierna zullen mogelijke successierechten betaald moeten worden en kunnen eventuele bedragen geïnd worden die nog door derden aan de erflater betaald moesten worden. Pas nadat dit alles heeft plaatsgevonden kan tot verdeling (uitbetaling) van de nalatenschap worden overgegaan.

Er staan sancties op het niet naleven van deze wettelijke regels. Schakel dan ook tijdig hulp van een advocaat of notaris in. Uiteen kan u uiteraard hierin bijstaan.

Janneke Mulder

Advocaat en Mediator

Uiteen – Kantoor voor Familierecht

Rotterdam

www.uiteenfamilierecht.nl

Delen: